Voorwaarden

MTB Regio Maastricht N.V. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

Artikel I Algemeen

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MTB, op alle opdrachten aan MTB en alle met MTB gesloten overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met MTB wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien in deze voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen. Voorzover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben de voorwaarden van MTB voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van de opdrachtgever door MTB uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van MTB afneemt of aan wie MTB aanbiedingen doet, dan wel arbeidskrachten ter beschikking stelt. “MTB”: MTB Regio Maastricht N.V. te Maastricht. “Producten”: alle zaken, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door MTB, zoals aanneming van werk, detacheringen, montage, installatie, advies etc.

3. MTB heeft een exemplaar van deze voorwaarden aan opdrachtgever overhandigd voor of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, op basis waarvan de overeenkomst tussen MTB en opdrachtgever wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in en beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

5. Indien en zodra de opdrachtgever met de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden met MTB is overeengekomen, wordt opdrachtgever geacht ook bij latere aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ook al is de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet expliciet vermeld.


Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming (duur-)overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven van MTB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van MTB is gebaseerd op de veronderstelling, dat MTB de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover MTB een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door MTB uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging van MTB, respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door MTB.

2. Indien MTB op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, is MTB gerechtigd daarvoor betaling te verlangen conform de alsdan bij MTB geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding door MTB, is MTB tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk door MTB is geaccepteerd. Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang de opdracht door MTB niet is geweigerd.

4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave van MTB zijn voor MTB te allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door MTB zijn geaccepteerd.

5. Alle door MTB verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar MTB kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts aanduidingen van de betreffende producten. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te zenden aan MTB. MTB is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het uitbrengen van een offerte in rekening te brengen, mits MTB vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Voor wat betreft grafische zet-, druk- of andere proeven geldt:
A. de opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van MTB ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan MTB terug te zenden;
B. goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
C. de leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
D. elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
6. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave (en de daaraan verbonden verdere werkzaamheden) geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts - behoudens de in artikel XIV genoemde situaties - door opzegging middels een aangetekende brief (of met ontvangstbevestiging) worden beëindigd. De hierbij in acht te nemen opzegtermijn is een jaar, indien het een periodieke uitgave betreft die minimaal viermaal per jaar verschijnt en zes maanden, indien deze minder vaak verschijnt.


Artikel III Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen van MTB, in euro’s, af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen dan wel andere heffingen, alsook alle kosten in verband met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde zet-, druk-, of andere proef wordt afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is MTB gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3. MTB is voor het meerwerk gerechtigd betaling te verlangen conform de alsdan bij MTB geldende tarieven. De toepasselijkheid van artikel 7:752 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in de opdracht-bevestiging van MTB is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in dit artikel omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst genoemde plaats. De apart in artikel VI opgenomen kosten en - consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever zijn, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een MTB opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.

5. Voor de juistheid van de verschuldigdheid van de in rekening gebrachte bedragen door MTB aan opdrachtgever, is de administratie van MTB beslissend, behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever tegenbewijs te leveren.

6. Tenzij anders is overeengekomen, is MTB bevoegd voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden voorlopige en/of gedeeltelijke betaling te vorderen van maximaal 50%


Artikel IV Verpakking

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten - indien naar het oordeel van MTB noodzakelijk - voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel III lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever, neemt MTB de verpakking niet terug. De kosten van verpakking blijven te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.


Artikel V Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen

1.  Door MTB opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen als schoonmaakmiddelen en -materialen, modellen, mallen, stempels, matrijzen, machines en gereedschappen blijven - ook als de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht - te allen tijde eigendom van MTB en dienen op eerste verzoek aan MTB te worden teruggegeven.

2. Behoudens schriftelijke toestemming van MTB, staat opdrachtgever er voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en door MTB verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, dan wel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven of ter hand gesteld worden. MTB is gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door MTB voorgelegde geheimhoudingsverklaring.

3.  Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 5 binden alle door MTB verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door MTB te leveren producten of te verrichten werkzaamheden MTB slechts, indien en voorzover dergelijke gegevens opgenomen zijn in de schriftelijke opdrachtbevestiging van MTB, dan wel deel uitmaken van de tussen MTB en opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.


Artikel VI Montage, installatie en overige werkzaamheden

1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen (zoals de beschikbaarheid over water en energie) en voorwaarden voor de door MTB uit te voeren montage- c.q. installatie- en overige werkzaamheden. Op verzoek van MTB stelt opdrachtgever een afsluitbare ruimte aan MTB ter beschikking voor de opslag van de machines, gereedschappen, materialen en schoonmaakmiddelen van MTB. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien sprake is van door MTB te verrichten glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van een object, staat het MTB vrij kosteloos gebruik te maken van de op dit object ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezige voorzieningen.

2. Opdrachtgever zorgt ondermeer voor eigen rekening en risico, dat de medewerkers van MTB in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand. Opdrachtgever zorgt, dat voor de medewerkers van MTB geschikte behuizing en andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade in de ruimste zin des woords als gevolg van het beschikbaar stellen van hulpmiddelen en de veiligheid op de werkplek. Opdrachtgever vrijwaart MTB terzake voor aanspraken van derden in de ruimste zin des woords.

3. Reiskosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. MTB behoudt zich het recht voor om in afwijking van het gestelde in artikel III lid 4 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien MTB naar haar oordeel, in afwijking van de in artikel II lid 1 opgenomen veronderstelling, genoodzaakt is de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.

4. Het gestelde in artikel VII ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd. Niet meer tot de met MTB overeengekomen montage c.q. installatie wordt gerekend een inlooptijd van door MTB gemonteerde machinerieën, installaties e.d.

5. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie en overige werkzaamheden, hetgeen is opgenomen in de desbetreffende artikelen van deze voorwaarden.

6. MTB is gerechtigd de uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij MTB in dienst zijnde derden. Tenzij anders overeengekomen, zijn de uitbestede werkzaamheden begrepen in de vastgestelde prijzen.


Artikel VII Levertijd

1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door MTB te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtacceptatie van MTB. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in het bezit van MTB zijn, dan wel de vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door MTB een eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke opdrachtacceptatie of ontvangst van de hier bovengenoemde bescheiden en wel, op het moment waarop MTB deze betaling heeft ontvangen.

2. De door MTB opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. MTB zal alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.


Artikel VIII Overmacht

1. Onder overmacht van MTB wordt verstaan: elke van de wil van MTB onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van MTB jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van MTB in redelijkheid niet van MTB kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. MTB zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen en daarbij mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden MTB de levering zal voortzetten.

2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van MTB als bij derden, van wie MTB de benodigde materialen en/of grondstoffen en/of arbeidskrachten en/of onderaannemers geheel of gedeeltelijk moet  betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of toedoen van MTB ontstaan, MTB van enige verplichting tot nakoming van haar verplichtingen, waaronder de levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet-nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.

3. Indien de overmachtstoestand zes maanden heeft geduurd, heeft MTB het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel IX Aflevering

Nadat de betreffende producten de fabriek van MTB hebben verlaten of wanneer MTB opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel XI en ongeacht de eventuele gehoudenheid van MTB tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve de fabriek van MTB, ook al is franco verzending en/of vervoer door MTB overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.


Artikel X Risico

1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel IX. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. MTB is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval vermindert met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.

3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door MTB wordt verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de predikten niet door MTB tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien MTB tegenover de vervoerder de verklaring heeft afgegeven, dat alle schade gedurende het transport voor rekening van MTB is, is het transportrisico niettemin voor rekening van opdrachtgever en is MTB niet verplicht stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst draagt MTB haar rechten jegens de vervoerder aan opdrachtgever over.

4. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij MTB ter bewerking, reparatie, inspectie, of anderszins in het kader van de verstrekte opdracht zijn afgegeven, onder MTB voor risico van opdrachtgever. MTB verplicht zich de door opdrachtgever aan MTB afgegeven producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.


Artikel XI Eigendomsvoorbehoud 

1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeien, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de koopsom ondermeer verstaan de terzake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle ingevolge de overeenkomst terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip deze producten te vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken. Voor het geval dit toch gebeurt, draagt de koper reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken die hij bij doorverkoop van deze goederen verkrijgt over aan MTB althans zal de opdrachtgever zonodig en zodra dit mogelijk is deze overdracht bewerkstelligen.

3. Opdrachtgever zal MTB terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen. Onverminderd de overige aan MTB toekomende rechten, wordt MTB reeds nu voor alsdan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens MTB aangegane (betalings)verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de door MTB geleverde en aan roerende of onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen.

4. Opdrachtgever is verplicht MTB terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop MTB eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige MTB toekomende rechten terzake van die vorderingen.

5. Iedere betaling, die MTB van opdrachtgever ontvangt zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen, die MTB op opdrachtgever heeft ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1 van dit artikel (meer) geldt.


Artikel XII Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van door MTB uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd ter keuze van MTB contant bij de aflevering dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het gestelde in artikel IX. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt deze - behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen - als volgt: 1/3 (eenderde) bij de opdracht; 1/3 (eenderde) wanneer de producten ter verzending gereed worden gelegd, dan wel bij de voltooiing van de door MTB verrichte werkzaamheden; 1/3 (eenderde) binnen één maand nadat de tweede termijnbetaling verschenen is.

3. Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit door MTB aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

4. MTB is gerechtigd, indien op enig moment bij MTB gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie. In een dergelijk geval is MTB eveneens gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.

5. Ingeval MTB met opdrachtgever is overeengekomen dat betaling via een bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt middels een bankgarantie, staat opdrachtgever ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal geschieden. Wanneer MTB in redelijkheid kan twijfelen aan de genoemde kwalificatie, is MTB gerechtigd om de voorgestelde bank af te wijzen en een andere bank aan te wijzen.

6. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van MTB op opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan MTB toekomende rechten.

7. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, het verschuldigde bedrag en rente niet heeft voldaan, is opdrachtgever verplicht aan MTB alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op 15% van het uitstaande, verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal € 250,-- exclusief omzetbelasting zullen bedragen.

8. MTB is gerechtigd zaken van opdrachtgever, die aan MTB ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan MTB verleende opdracht, onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MTB.


Artikel XIII Ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met MTB gesloten overeenkomst mocht voorvloeien, is hij in verzuim en is MTB gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de MTB overige toekomende rechten en zonder dat MTB tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. Opdrachtgever is in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien zijn faillissement wordt aangevraagd of hem surséance van betaling wordt verleend, indien de opdrachtgever zijn ondernemersactiviteiten staakt of zijn ondernemingsvorm wijzigt, alsook ingeval van overlijden of, indien de opdrachtgever een vennootschap is, ingeval van haar ontbinding. Alsdan zijn alle vorderingen van MTB op opdrachtgever direct opeisbaar.
Bij verzuim van opdrachtgever is MTB bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever (ook als MTB aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen had opgeschort), tenzij MTB opdrachtgever binnen een redelijke termijn mededeelt nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeenkomsten te wensen, in welk geval MTB zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- alle eventuele betalingsverplichtingen van MTB ten opzichte van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten;
- een en ander onverminderd MTB overige toekomende rechten en zonder dat MTB tot enige schadevergoeding is gehouden.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van MTB op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is MTB gerechtigd de desbetreffende producten terug te nemen. In dat geval zal MTB gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden, teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen, teneinde MTB in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.


Artikel XIV Annuleren

1. Indien opdrachtgever de aan MTB verstrekte opdracht wenst te annuleren en MTB daarmede schriftelijk akkoord is gegaan, is opdrachtgever verplicht - behoudens andersluidende schriftelijke afspraak - de door MTB al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door MTB betaalde prijs, inclusief lonen, van MTB over te nemen en MTB onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en ander onverminderd MTB verder toekomende rechten. Ingeval MTB in verband met de opdracht met een bank of een derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten, zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan MTB te vergoeden. Aan MTB in eigendom toebehorende bescheiden en hulpmiddelen, zoals bedoeld in artikel V lid 1, zullen terstond aan MTB teruggegeven worden.

2. Opdrachtgever is verplicht MTB te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. In de ruimste zin des woords: o.a. inkomstenderving, stagnatieschade, etc.

3. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen.
Deze overeenkomsten worden steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deze voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.


Artikel XV Inspectie en reclame

1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door MTB uitgevoerde werkzaamheden, of - indien dit eerder is - na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten, die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de producten c.q. afronding schriftelijk aan MTB te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien echter een beproeving of keuring in de fabriek van MTB heeft plaatsgevonden, dient reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierbovengestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan MTB te worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.

3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.

4. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.

5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken en zal hij alle door MTB voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen en gegevens verstrekken onder meer door MTB in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan door MTB geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat MTB daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

7. Indien opdrachtgever naar aanleiding van de door hem aan MTB verstrekte opdracht zet-, druk-, of andere proeven van MTB ontvangt, is hij gehouden deze zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan MTB terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning, dat MTB de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

8. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


Artikel XVI Garantie

1. Gedurende zes maanden na aflevering in de zin van artikel IX verleent MTB garantie voor materiaal- en fabricagefouten. De garantie van MTB houdt in dat MTB voor haar rekening de fouten herstelt of - zulks ter uitsluitende beoordeling van MTB - het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en door een nieuwe levering vervangt. Indien MTB ter voldoening aan haar garantieverplichting (onderdelen van) geleverde producten vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) producten eigendom van MTB. Alle kosten, die uitgaan boven de hier bovenvermelde omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals ondermeer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval MTB ter uitvoering van haar garantieverplichtingen reparatie-activiteiten aan geleverde producten verricht, blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

2. Een opdracht tot tuinaanleg wordt door MTB naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Op het gebied van bij opdrachtgever aanwezige verwachtingen omtrent het eindresultaat geeft MTB geen garantie. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van door MTB geleverde en door haar verwerkte planten, of ontkieming van door haar geleverde zaden, staat MTB slechts in, indien de verzorging aan haar is opgedragen en de terreinomstandigheden conform de met MTB gemaakte afspraak zijn.

3. De garantie van MTB geldt niet:
A. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
B. indien MTB in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert;
C. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
D. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen;
E. voor geringe in de branche waarin de opdrachtgever werkzaam is, toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen

4. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen welke MTB niet zelf vervaardigt, verleent zij niet meer garantie dan door de leveranciers van MTB aan MTB wordt gegeven. Indien MTB zich verbonden heeft de producten te monteren c.q. te installeren, geldt de garantieverplichting van MTB te dien aanzien enkel, ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie. In een dergelijk geval gaat de door MTB verleende garantie in op de dag dat de montage c.q. installatie naar het oordeel van MTB door haar is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen maanden na de aflevering in de zin van artikel IX.

5. De garantie van MTB vervalt, indien:
A. het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage:
B. opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten;
C. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voorwaarden vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.

6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is MTB uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

7. Een beroep van opdrachtgever op de garantie schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Tevens bestaat er geen recht van verrekening/ schuldvergelijking.


Artikel XVII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van MTB is beperkt tot nakoming van de in artikel XVI omschreven garantieverplichting. MTB is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, als genoemd in artikel XV lid 7.

2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van MTB zelf en behoudens haar garantieverplichtingen is MTB nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

3. Indien en voorzover MTB, ondanks het gestelde in de leden 1, 2 en 6 van dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk wordt gehouden in enig geval, is de aansprakelijkheid van MTB jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MTB gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald tot maximaal de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

4. Opdrachtgever is verplicht MTB te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, welke voor MTB mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op MTB terzake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor MTB ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk is.

5. MTB is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke MTB door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien MTB in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in haar opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij MTB schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal MTB hem over deze voorschriften nader informeren. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.

6. Indien en voor zover MTB levert / produceert op basis van productievoorschriften / richtlijnen en instructies van opdrachtgever, is iedere aansprakelijkheid ingevolge productaansprakelijkheid uitgesloten, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van MTB. Opdrachtgever vrijwaart MTB en gelieerde bedrijven terzake de productaansprakelijkheid/ aanspraken van derden in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de schriftelijke productie-instructies, naar welke het produceren van producten geschiedt. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de schriftelijke productierichtlijnen en instructies en het ter beschikking stellen hiervan aan MTB. MTB is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect verband houdend met de juistheid van de door opdrachtgever aan MTB ter beschikking gestelde productie-instructies.


Artikel XVIII Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle met MTB gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in Maastricht.

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met MTB gesloten overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel XIX Aanvullende voorwaarden ter beschikking stellen arbeidskrachten begeleider

1. Voor iedere ter beschikking gestelde arbeidskracht wijst MTB één van haar medewerkers als begeleider aan.
Verplichtingen opdrachtgever

2. Opdrachtgever draagt zorg voor:
- het in overleg met de in lid 1 genoemde begeleider opstellen van een volledige functie- en taakomschrijving ten behoeve van de arbeidskracht. De door de arbeidskracht verrichte werkzaamheden worden door de begeleider regelmatig in overleg met opdrachtgever getoetst aan de bestaande functieomschrijving; het laten verrichten van andere werkzaamheden door de arbeidskracht dan behorend tot de omschreven functie, is slechts toegestaan na verkregen toestemming van MTB;
- het introduceren en inwerken van de arbeidskracht;
-de directe dagelijkse leiding en toezicht, aan  c.q. het begeleiden van de arbeidskracht, waarbij opdrachtgever rekening houdt met de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de arbeidskracht;
-een zodanige arbeidssfeer, dat de arbeidskracht zich optimaal kan ontplooien, waarbij opdrachtgever erop toeziet, dat de te verrichten werkzaamheden steeds door eenzelfde medewerker aan de arbeidskracht worden opgedragen;
- het inschakelen van de begeleider, wanneer zich situaties voordoen, die niet direct door opdrachtgever kunnen worden opgelost;
- het in overleg met de begeleider opstellen van een beoordeling van de arbeidskracht;
- alle administratieve verrichtingen in verband met de door de arbeidskracht verrichte werkzaamheden. In dit verband is opdrachtgever verplicht wekelijks een volledig ingevulde urenstaat (met gewerkte en niet-gewerkte uren) aan MTB te zenden.
Duur terbeschikkingstelling, ziekte, werktijden en verlof

3. De arbeidskracht wordt voor onbepaalde tijd aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Ingeval van ziekte of verlof van de arbeidskracht kan MTB in beginsel niet voor een vervangende arbeidskracht zorgdragen. Ziekmelding van de arbeidskracht dient zowel bij opdrachtgever, als bij MTB vóór 9.30 uur plaats te vinden.
Voor de arbeidskracht geldt de werktijd- en verlofregeling van MTB. Het opnemen van verlof door de arbeidskracht vindt in beginsel plaats in overleg met opdrachtgever.
Kosten

4. Door de arbeidskracht in het kader van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever gemaakte kosten, zoals op het gebied van zakelijke kilometers, werkkleding en gereedschappen, komen volledig voor rekening van opdrachtgever en worden door hem aan de arbeidskracht vergoed. Door opdrachtgever ten behoeve van de arbeidskracht gemaakte verzekeringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opleiding

5. Op initiatief van ieder der betrokken partijen kunnen de arbeidskracht vormings-, trainings- en opleidingsmogelijkheden geboden worden. Indien de opleiding gewenst is in verband met (de voorbereiding) werkzaamheden bij de opdrachtgever, worden de opleidingsuren, voorzover deze binnen de reguliere werktijden vallen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voorzover de opleiding buiten de reguliere werktijden plaatsvindt, of het een schriftelijke opleiding betreft, worden de kosten door MTB en opdrachtgever ieder voor de helft gedragen.
Niet functioneren

6. Bij niet (behoorlijk) functioneren van de arbeidskracht neemt opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op met MTB. MTB is niet aansprakelijk voor mogelijk nadelige gevolgen/schade in de ruimste zin des woords, samenhangend met de plaatsing van de arbeidskracht, of veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de arbeidskracht. MTB is enkel verantwoordelijk om het personeel te detacheren. De arbeidskracht functioneert volledig onder leiding en toezicht van opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart MTB in de ruimste zin des woords voor schade, die de arbeidskracht bij de uitoefeningen lijdt, in verband met het niet nakomen van de zorgplicht en veiligheidsplicht aan de zijde van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MTB voor schade aan een derde/opdrachtgever toegebracht door een fout van een arbeidskracht.

Opzegging
7. De tussen opdrachtgever en MTB bestaande overeenkomst kan door opzegging worden beëindigd. Tenzij anders overeengekomen, dient hierbij een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen.

Artikel XX Aanneming van werk

In geval van aanneming van werk zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AvA 1992) voorzover hiervan in het desbetreffende contract met opdrachtgever niet uitdrukkelijk is afgeweken of is aangevuld. Een exemplaar van de AvA 1992 wordt aan opdrachtgever ter hand gesteld.

Een kleine greep uit ons assortiment

Onze range aan producten is veelzijdig. Van affiche tot leaflet, van uitnodiging tot sticker, we maken het. Kleinere oplagen, grote aantallen, elke variant is onze uitdaging.

Impreso

Watermolen 1
6229 PM Maastricht
Postbus 1585
6201 BN Maastricht
Telefoon: 043 382 44 11
Email: info@impreso.nl